64 m²
Asking price 9.800.000.000

The River Thủ Thiêm, Hudson Tower Thụ Thiêm, Quận 2, Quận 2, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH


    Key features

    Local information